PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG

VĂN PHÒNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

PHÒNG QUẢN LÝ THU