Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (14)
Tôi nghỉ việc tại đơn vị cũ là đầu tháng 6/2018. Do đơn vị cũ nợ tiền BHXH nên tôi không chốt được sổ BHXH, đến đầu tháng 10/2018, tức là sau 4 tháng nghỉ việc, tôi mới nhận được sổ BHXH để đóng đơn vị mới.Vậy, trong thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp ...
Ngày gửi:
05/11/2018
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Trách nhiệm của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Ngày gửi:
12/12/2011
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời