• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
21/11/2018
Lĩnh vực:
Chế độ thai sản
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tô Thị Loan Dung (khanhdunglx94@gmail.com) Em là giáo viên hợp đồng, tháng 01 năm 2018 em tham gia BHXH bắt buộc đến tháng 5 hết hợp đồng, bị ngắt quãng 3 tháng hè không tham gia. Đến tháng 9/2018, em tiếp tục tham gia cho đến hết tháng 5/2019. Dự kiến tháng cuối tháng 5/2019 em sinh con thì em có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
21/11/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 58 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: “Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.
Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định cụ thể hóa thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:
a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.
Đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu bạn dự kiến sinh con vào cuối tháng 05/2019 và tháng 05/2019 có đóng BHXH thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019; trong khoảng thời gian này bạn đã đóng BHXH được 09 tháng nên bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.