• DANH SÁCH PHIẾU THĂM DÒ
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?

1. Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?

Cơ quan BHXH tại địa phương
Trên báo giấy
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau