Vĩnh Phúc phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

29/10/2019 03:34 PM


Thời gian qua, công tác BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hàng năm, UBND tỉnh đều có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV. Do vậy, công tác triển khai BHYT HSSV đã được các UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả, số lượng HSSV tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Năm học 2018-2019, tỷ lệ bao phủ học sinh, sinh viên tham gia BHYT là 92,7%, trong đó có nhiều trường học đã đạt tỉ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều HSSV chưa tham gia BHYT, nhất là đối tượng sinh viên. Để hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT vào cuối năm học 2019-2020, ngày 09/9/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành công văn số 7012/UBND-VX1 về việc thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường phối hợp thực hiện tốt BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020. Cụ thể:

1. Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng văn bản liên ngành hướng dẫn các đơn vị thực hiện BHYT học sinh, giao chỉ tiêu cụ thể cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, phấn đấu năm học 2019-2020, đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT;
 


Học sinh Trường Tiểu học Nhạo Sơn – huyện Sông Lô nhận thẻ BHYT
 
2. Sở Y tế phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người tham BHYT nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng;

3. BHXH tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách BHYT học sinh sinh viên, tổ chức tốt việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, mức đóng BHYT theo quy định hiện hành; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và kinh phí thù lao BHYT cho các cơ sở giáo dục đầy đủ, kịp thời; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe và tham gia BHYT;

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở đào tạo, dạy nghề trực thuộc tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT;

5. Sở Tài chính phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn về mức hỗ trợ, hồ sơ thanh toán phần kinh phí do ngân sách nhà nước, ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên. Trích chuyển đầy đủ, kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT và ngân sách tỉnh hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh.  

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT, các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, trong đó có BHYT học sinh, sinh viên; kịp thời phản ánh, biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

7. Các Trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020, coi đây là nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT. Tổ chức công tác y tế trường học đúng quy định. Lấy kết quả tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT của trường làm một trong các tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm, cuối khóa học.

8.UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị có liên quan tuyên truyền, tổ chức triển khai BHYT học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục đào tạo thuộc địa bàn quản lý. Xác định việc thực hiện mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT là nhiệm vụ chính trị hàng năm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã đưa việc triển khai thực hiện BHYT học sinh tại các trường học trên địa bàn gắn với thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và đảm bảo đạt tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các tổ chức cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT. Tham gia giám sát việc triển khai chính sách BHYT cho học sinh, sinh viên của các địa phương trong tỉnh và các trường học trên địa bàn./.

Hương Lan – TP Khai thác và thu nợ