Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

15/11/2019 07:15 AM


Ngày 11/11/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công văn số 1336/TB-BHXH Về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kế hoạch triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Để đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 15/11/2019, địa chỉ tên miền truy cập trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc được thay đổi như sau:

- Tên miền truy cập cũ: https://bhxhvinhphuc.gov.vn

- Tên miền truy cập mới: https://vinhphuc.baohiemxahoi.gov.vn
 

Trang tin bhxhvinhphuc.gov.vn cũ

Trang tin vinhphuc.baohiemxahoi.gov.vn mới

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân biết để truy cập./.

Mạnh Phú - Phòng CNTT