BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chấn chỉnh việc sử dụng tài khoản truy cập phần mềm Lưu trữ hồ sơ điện tử

04/12/2019 08:43 AM


Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công văn số 1356/BHXH-CNTT 14/11/2019 về việc sử dụng tài khoản truy cập phần mềm Lưu trữ hồ sơ điện tử gửi các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và BHXH các huyện – thành phố. Theo đó để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Phần mềm khai thác hồ sơ lưu trữ

1. Các tài khoản do BHXH Việt Nam cấp để truy cập vào phần mềm Lưu trữ hồ sơ là tài khoản dùng chung của đơn vị. Việc tạo phiếu yêu cầu đề nghị Trung tâm Lưu Trữ - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt để in, sao lục hồ sơ trên phần mềm chỉ có bộ phận Tiếp nhận và Trả KQTTHC của BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố thực hiện; các bộ phận khác không thực hiện chức năng này.

2. Mật khẩu truy cập phần mềm không được tùy tiện đổi và cung cấp cho các đơn vị không liên quan nếu chưa được sự đồng ý của lãnh đạo.

3. Việc truy cập, khai thác dữ liệu trên phần mềm thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Các cá nhân, tập thể sử dụng, khai thác không đúng mục đích phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Mạnh Phú- Phòng CNTT