Hướng dẫn tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận Giám định BHYT

26/12/2019 03:11 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công văn số 1640/BHXH-CNTT 25/12/2019 tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận gửi các Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn cụ thể như sau:

1- Các cơ sở KCB tạo lập giấy ra viện (theo Phụ lục 3, Thông t ư số 56/2017/TT-BYT) và giấy chứng sinh (theo Phụ lục 5, Thông tư số 56/2017/TTBYT) trên Cổng tiếp nhận (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm).

2- Dữ liệu về giấy nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh được tạo lập trên Cổng tiếp nhận sẽ tự động bị khóa sau thời gian 30 ngày kể từ ngày tạo lập. Cơ sở KCB cần thay đổi thông tin gửi đề nghị mở khóa tới cơ quan BHXH (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02 gửi kèm).

PHỤ LỤC 01: TẠO LẬP GIẤY CHỨNG SINH VÀ GIẤY RA VIỆN

(Gửi kèm theo công văn số 1640/BHXH-CNTT ngày 24 /12/2019 của BHXH Việt Nam)

 

 1. Tạo lập Giấy chứng sinh

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Giấy chứng sinh.

Màn hình sẽ hiện thị ra như sau:

Bước 3. Có 2 cách để tạo giấy chứng sinh là nhập trực tiếp hoặc nhập vào bằng Excel

Cách 1. Nhập trực tiếp: Chọn nút   để tạo giấy chứng sinh

Trong đó:

 • Thông tin mẹ (người nuôi dưỡng):

Mã chứng từ: Mã chứng từ

Số seri:

 • Cơ sở có thể nhập số seri, lấy trong 24 chữ cái và 9 số
 • Không điền số seri: Số seri để trống thì khi lưu hệ thống sẽ tự sinh.

Số sổ BHXH: Số sổ BHXH của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

Mã thẻ BHYT: Mã thẻ của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: Họ và tên của mẹ hoặc người nuôi dưỡng chữ in hoa, có dấu

Năm sinh: Năm sinh của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

Dân tộc: dân tộc của mẹ hoặc người nuôi dưỡng (chọn theo combobox)

Số CMND: số CMND của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

Ngày cấp CMND: Ngày cấp CMND (chọn theo combobox)

Nơi cấp: Nơi cấp CMND của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

Nơi đăng ký thường trú: Nơi đăng ký thường trú của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

Lưu ý: Nhập mã số BHXH/mã thẻ BHYT, Họ tên, Ngày sinh đúng hệ thống sẽ hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông tin theo dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

 •  Thông tin con:

Họ tên cha: Họ tên cha

Dự định đặt tên con: tên dự định đặt cho con

Giới tính con: Nam/ Nữ/ Chưa xác định (chọn combobox)

Số con: Số con trong lần sinh này

Cân nặng con: Cân nặng con(tính theo đơn vị gram)

Ngày sinh con: Ngày sinh con

Nơi sinh: Nơi sinh con (tại bệnh viện bé sinh ra) theo 3 cấp (xã/huyện/tỉnh)

Tình trạng con: Nhập chuẩn đoán của bác sỹ

 • Thông tin hành chính:

Người đỡ đẻ: Nhập họ tên người đỡ đẻ

Người ghi phiếu: Nhập họ tên người ghi phiếu

Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị

Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ

 

Cách 2. Nhập vào bằng file Excel:

 • Chọn Import mẫu 05

 • Màn hình sẽ hiện ra

Chọn file excel mẫu 05 đã làm theo mẫu do Cổng cung cấp và import vào hệ thống.

Bước 4. Chọn Lưu để lưu lại thông tin đã tạo lập.

 

 1. Tạo lập Giấy ra viện

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Giấy ra viện.

 

Bước 3. Có 2 cách để tạo giấy ra viện là nhập trực tiếp hoặc nhập vào bằng Excel

Cách 1. Nhập trực tiếp: Chọn nút   để tạo giấy ra viện

Trong đó:

Số lưu trữ: Số lưu trữ

Mã y tế:

 • Cơ sở có thể nhập số seri, lấy trong 24 chữ cái và 9 số
 • Không điền số seri: Số seri để trống thì khi lưu hệ thống sẽ tự sinh.

Khoa: Chọn Khoa trong danh mục khoa phòng (Lấy theo danh mục khoa phòng)

Mã số BHXH: Mã số BHXH của người được cấp giấy ra viện

Mã thẻ BHYT: Mã thẻ BHYT của người được cấp giấy ra viện

Nghề nghiệp: Nghề nghiệp của người được cấp giấy ra viện

Lưu ý: Nhập mã số BHXH/mã thẻ BHYT, Họ tên, Ngày sinh đúng hệ thống sẽ hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông tin theo dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

Chuẩn đoán điều trị: Nhập chuẩn đoán của bác sỹ

Phương pháp điều trị: Nhập phương pháp điều trị

Ghi chú: Nhập ghi chú

Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị

Người hành nghề: Chọn nhân viên y tế trong danh mục nhân viên y tế (Lấy thông tin theo danh mục nhân viên y tế khai báo tại danh mục của cơ sở)

Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ cho người bệnh

Lưu ý: Nhập mã số BHXH/mã thẻ BHYT, Họ tên, Ngày sinh đúng hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chuẩn theo dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

Cách 2. Nhập vào bằng file Excel:

 • Chọn Import mẫu 03


 • Màn hình sẽ hiện ra

Chọn file excel mẫu 03 đã làm theo mẫu do Cổng cung cấp và import vào hệ thống.

Bước 4. Chọn Lưu.

 

PHỤ LỤC 02: ĐỀ NGHỊ MỞ KHÓA DỮ LIỆU

 

Mục đích: Sau 30 ngày kể từ ngày tạo chứng từ, Cổng tiếp nhận sẽ tự động khóa chức năng sửa/xóa chứng từ đã lưu. Cơ sở KCB gửi yêu cầu mở khóa kèm lý do để được phép sửa/xóa chứng từ.

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Chọn menu Cấp chứng từ -> chọn loại chứng từ cần yêu cầu mở khóa (Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy chứng sinh, Giấy ra viện).

Ví dụ chọn Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, chọn Màn hình hiển thị như giao diện:

Bước 3: Chọn các điều kiện:

 • Từ ngày/ đến ngày
 • Trạng thái: Tất cả/ Đã khóa/ Mở khóa
 • Tìm kiếm: theo mã số BH/ số thẻ/ Họ tên
 • Trạng thái yêu cầu: Tất cả/ Đang yêu cầu được mở khóa/ Đã được duyệt mở khóa/ Bị từ chối mở khóa

Bước 4:

Cách 1: Chọn danh sách/nhiều chứng từ yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng   hiển thị trên màn hình:  

Màn hình giao diện hiển thị như sau:

Cách 2: Chọn 1 chứng từ cụ thể yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị ở cuối chứng từ đó:  

Bước 5: Màn hình hiển thị bảng lý do yêu cầu mở khóa, nhập lý do yêu cầu mở khóa

Bảng yêu cầu hiển thị như sau:

 • Nhấn biểu tượng  để gửi lý do yêu cầu mở khóa
 • Nhấn biểu tượng  để tắt bảng lý do yêu cầu mở khóa

 

* Đối với chứng từ bị từ chối. Tích vào checkbox chứng từ và nhấn vào biểu tượng  hiện ở cuối chứng từ để xem thông báo lý do từ chối mở khóa của chứng từ đó.

Màn hình hiển thị như sau:

 

Mạnh Phú- Phòng CNTT