UBND thành phố Phúc Yên chỉ đạo công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn

03/03/2020 08:56 AM


Thực hiện Văn bản số 2960-CV/TU ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc tăng cường sự lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Văn bản số 72/UBND –VX1 ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND thành phố Phúc Yên vừa có Văn bản số 125/UBND-LĐTBXH yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và UBND thành phố về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã ban hành, đồng thời thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, BHXH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, pháp luật BHXH, BHTN; có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tăng cường công tác phối hợp với BHXH thành phố để quản lý tình trạng việc làm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, phát hiện kịp thời các trường hợp lạm dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc sử dụng lao động theo quy định số 03/2014/NĐ- CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.

2.Văn phòng HĐND-UBND thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng tổ chức triển khai chính sách BHYT; thực hiện các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT ở từng địa bàn cụ thể; quan tâm, chú trọng các giải pháp tuyên truyền nhằm tăng nhanh đối tượng BHYT hộ gia đình.Tăng cường phối hợp với BHXH thành phố, các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT; tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-BHYT ngày 09/9/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thành phố tuyên truyền, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT. Giao chỉ tiêu tỷ lệ học sinh tham gia BHYT cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT; đưa chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT vào chỉ tiêu bình xét, đánh giá thi đua; phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố trong công tác tuyên truyên truyền Luật BHYT cho học sinh.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp chặt chẽ và cung cấp cho BHXH thành phố số lượng các hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác đang hoạt động trên địa bàn để xác định số lượng đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT. Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – TBXH, Văn phòng HĐND- UBND, BHXH thành phố tham mưu UBND, trình HĐND thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm cho các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường thành phố trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

5. Phòng Văn hóa TT- TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa TT-TT tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, đảng viên, hội viên, người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia, thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố; phát huy vai trò của cơ quan truyền thông trong việc tác động đến các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT để ngăn ngừa hành vi vi phạm.

6. Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với UBND các xã, phường nắm danh sách các hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN để vận dụng thu BHXH, BHYT, BHTN. Đối với hộ kinh doanh cá thể không tham gia, lập danh sách chuyển về phòng Lao động- TBXH, Chi cục Thuế để báo cáo UBND thành phố có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý. Chủ động, kịp thời trao đổi vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN với phòng LĐ- TBXH để phối hợp giải quyết hoặc báo cáo UBND thành phố, xem xét, hướng dẫn.

Công tác giải quyết chế độ chính sách tại BHXH thành phố Phúc Yên

7. Chi cục Thuế thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố việc chia sẻ thông tin, dữ liệu các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động; phối hợp rà soát số lượng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ cho người lao động nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Định kỳ quí 2 hàng năm cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, số lượng người lao động được quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho BHXH thành phố để đối chiếu và quản lý việc BHXH, BHYT, BHTN.

8. Công an thành phố thông báo cho BHXH thành phố về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với BHXH thành phố trong quá trình thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH để ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Phối hợp với BHXH, phòng Lao động - TB&XH thành phố tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát hiện, điều tra, xử lý tổ chức, cá nhân cố tình nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

9. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc BHYT học sinh, sinh viên; phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và coi đây là nhiệm vụ của Ban giám hiệu nhà trường trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT.

10. Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo HĐND cùng cấp đưa chỉ tiêu được UBND thành phố giao trong Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN hàng năm vào Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các thôn, tổ dân phố.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH và Bưu điện thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

11. Đề nghị Liên đoàn lao động thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền các quy định của Luật Lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, BHXH của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý.

Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH, BHXH thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc khởi kiện các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

12. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố và các Hội đoàn thể phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt tăng cường vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn; hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện./.

Bùi Thị Phương Lan – Phó GĐ BHXH TP Phúc Yên