Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (591)
Trích yếu: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày có hiệu lực:
29/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
26/07/2020
Ngày có hiệu lực:
26/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về BH tai nạn LĐ, BNN bắt buộc
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
15/09/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: về Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi hợp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài.
Ngày ban hành:
16/06/2020
Ngày có hiệu lực:
16/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực