Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (603)
Trích yếu: về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài.
Ngày ban hành:
16/06/2020
Ngày có hiệu lực:
16/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày có hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
07/07/2020
Ngày có hiệu lực:
07/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH
Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày có hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực