Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (603)
Trích yếu: QĐ ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của BHXH VN
Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày có hiệu lực:
27/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
21/05/2020
Ngày có hiệu lực:
21/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 386/BHXH-CST ngày 10/4/2020 của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc về việc niêm yết công khai mẫu C13-TS và chuyển trả tờ rời hàng năm cho người lao động
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 15/5/2020 của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
15/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng CP về phòng, chống dịch Covid 19
Ngày ban hành:
15/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực