Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (603)
Trích yếu: Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
Ngày ban hành:
07/09/2020
Ngày có hiệu lực:
01/11/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: V/v khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày có hiệu lực:
08/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày có hiệu lực:
04/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày có hiệu lực:
31/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Ngày ban hành:
28/08/2020
Ngày có hiệu lực:
15/11/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
Ngày ban hành:
01/09/2020
Ngày có hiệu lực:
01/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân
Ngày ban hành:
21/08/2020
Ngày có hiệu lực:
21/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày có hiệu lực:
31/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực